SML Update Log

SML Update Log

16-07-2015

Update SML Account POS

 • เพิ่ม กำหนด ข้อความหัวในเสร็จ ใน กำหนดรหัสเครื่อง POS
 • เพิ่ม Opton เตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
 • เพิ่ม Opton ตรวจสอบการรับเงินทอน ก่อนทำรายการ
 • เพิ่ม Option ตรวจสอบสินค้าค้างจอง
 • เพิ่ม โปรโมชั่น ของแถมสินค้าตามมูลค่า
 • เพิ่ม Function สินค้าหยุดขาย

 • 15-07-2015

 • เพิ่ม กำหนด ข้อความหัวในเสร็จ ใน กำหนดรหัสเครื่อง POS

 • 06-07-2015

 • เพิ่ม Opton เตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
 • เพิ่ม Opton ตรวจสอบการรับเงินทอน ก่อนทำรายการ

 • 25-06-2015

 • เพิ่ม การลงบัญชีสินค้า แบบ Perpetual
 • เพิ่ม Option ตรวจสอบสินค้าค้างจอง

 • 21-12-2014

 • เพิ่ม Optionกำหนดขนาดตัวอักษรรายงาน

 • 14-12-2014

 • Fixed Bug การคุณแต้ม ตามวันเกิด หรือตามช่วงเวลา
 • Fixed Bug การเช็คจำนวนคงเหลือหลังจากอ้างอิงเอกสาร
 • เพิ่ม Optionเงื่อนไขส่วนลดตามบาร์โค๊ด เฉพาะวัน
 • เพิ่ม Functionแสดงประวัติการขาย POS

 • 2-12-2014

 • Fixed Bug ห้ามแก้ไขวันที่ และเลขที่เอกสาร กรณีแก้ไขเอกสาร

 • 14-11-2014

 • เพิ่ม สถานะรายการใบสั่งซื้อ

 • 31-10-2014

 • Fixed Bug ระบบโปรโมชั่น ของแถมสินค้าจัดชุด (รวมกลุ่ม)

 • 27-10-2014

 • เพิ่ม Option ใช้ระบบรหัสผ่านแก้ไขส่วนลด (F9)

 • 04-07-2014

 • Fixed Bug การแสดงภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • Fixed Bug การเช็คปริมาณคงเหลือในการอ้างอิงเอกสาร

 • 02-07-2014

 • เพิ่ม Option ตรวจสอบการป้อนรายละเอียดภาษี
 • เพิ่ม Option ไม่แสดงต้นทุน

 • 28-06-2014

 • เพิ่ม การตรวจสอบการป้อนคลังและที่เก็บสินค้า
 • เพิ่ม การป้องกันการลบคลังและที่เก็บสินค้าที่ใช้ไปแล้ว
 • เพิ่ม การตรวจสอบการป้อนวันที่และเลขที่ใบกำกับภาษี

 • 04-06-2014

 • เพิ่ม ส่วนลดชำระเงิน
 • เพิ่ม รายงานการบันทึก เช็ครับ/เช็คจ่าย
 • เพิ่ม การค้นหาสินค้าตามการจัดลำดับสามารถใส่จำนวนก่อนค้นหาได้
 • เพิ่ม Option แสดงหมายเหตุ ในใบสรุปโต๊ะ
 • เพิ่ม การกำหนด Fontในจอสรุปรายการ(ร้านอาหาร)
 • Fixed Bug การ Running เอกสารตามสาขา
 • Fixed Bug ประมวลผลข้อมูลรายวัน (ภาษีซ้อไม่ถึงกำหนดชำระ)
 • Fixed Bug การลบรูปภาพสินค้า
 • Fixed Bug การบันทึกสงเงิน (เอกสารยกเลิก)
 • Fixed เมนู รายงานเช็ครับ เช็คจ่าย
 • 02-05-2014

  Update SML POS

 • เพิ่ม ประเภทสินค้าไม่รวมรายการ POS
 • เพิ่ม Option ไม่แสดงเอกสารที่วางบิลไปแล้ว
 • เพิ่ม การค้นหาเลขที่ใบกำกับภาษีและวันที่ใบกำกับภาษี ในการวางบิล ชำระหนี้
 • เพิ่ม Option ห้ามแก้ไขวันที่และเลขที่เอกสาร
 • เพิ่ม การกำหนด Format รหัส Serial Number
 • Fixed Bug การอ้างอิงใบเสนอราคาไปที่หน้าจอขาย
 • Fixed Bug การลบรายการโปรโมชั่น
 • Fixed Bug การปัดเศษแบบกำหนดเอง
 • Fixed Bug การอ้างอิงใบเสนอราคาไปที่หน้าจอขาย

 • 28-04-2014

 • เพิ่ม Option เปิดโตีะอัติโนมัติหลังคิดเงิน
 • เพิ่ม ประเภทสินค้าไม่รวมรายการ POS

 • 21-04-2014

 • เพิ่ม Option ไม่แสดงเอกสารที่วางบิลไปแล้ว
 • เพิ่ม การค้นหาเลขที่ใบกำกับภาษีและวันที่ใบกำกับภาษี ในการวางบิล ชำระหนี้

 • 18-04-2014

 • เพิ่ม Option พิมพ์ยอดในใบส่งเงิน โดยใบส่งเงินแสดงยอด ค้างปิดโตีะ ยอดยกเลิก ยอดส่วนลด

 • 31-03-2014

 • เพิ่ม Option ห้ามแก้ไขวันที่และเลขที่เอกสาร

 • 28-03-2014

 • เพิ่ม ระบบพิมพิ์ใบสั่งจัดรายการอาหาร (Tom Yum Goong)

 • 06-02-2014

 • Fixed Bug GL Process เช็ครับคืน เช็ครับเปลียน เช็ครับขาดสิทธิ์ เช็คจ่ายขาดสิทธิ์ เช็คจ่ายเปลี่ยน

 • 10-01-2014

 • เพิ่ม การแก้ไขรายละเอียดสินค้าแบบเร็ว
 • Fixed Bug แก้ไขการเปลี่ยนรหัสสินค้า ให้ทำการแก้ไขการกำหนดการค้นหา และกำหนดราคาตามสูตร

 • 25-12-2013

  Update SML POS

 • เพิ่มรายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ ให้มีการบันทึกประเภทสถานประกอบการ (สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา)
 • เพิ่มแสดงรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตามประกาศกรมสรรพกร ที่จะเริ่มใช้ ตั้งแต่ ม.ค. 2557
 • แก้ไข ยกเลิกถอนเงิน ยกเลิกเบิกเงินสดย่อย ครับ
 • เพิ่ม ประเภทรายการ ลดหนี้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ , เพิ่มหนี้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • เพิ่ม รายงานสถานะเงินสดย่อย รายงานเคลื่อนไหวเงินสดย่อย
 • แก้ไข การยกเลิกเอกสาร เงินสด/ธนาคาร
 • Fixed Bug Save Price 1-9

 • 18-11-2013

 • เพิ่ม รูปแบบใบเสร็จรับเงินแบบที่ 12
 • เพิ่ม รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขายแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 • 14-11-2013

 • Fixed BugSerial Number Generate Process.

 • 28-10-2013

 • เพิ่ม Function ปิดโต๊ะ ในหน้าจอ POS (Tom Yum Goong)

 • 16-10-2013

 • เพิ่ม การพิมพ์บาร์โค๊ดลงในฟอร์มของระบบ
 • เพิ่ม การกำหนดสิทธิ์การอนุมัติวงเงินลูกหนี้
 • 19-10-2013

 • Fixed Bug การเปลี่ยนเช็ค (เช็ครับ)
 • Fixed Bug การเปลี่ยนเช็ค (เช็คจ่าย)

 • 10-10-2013

 • เพิ่มFilter ประวัติการซื้อ - ขาย
 • เพิ่ม Key Control(UP และ Down) ในหน้าจอรับเงิน POS

 • 09-10-2013

 • เพิ่มรายงานสรุปภาษีขาย
 • Fixed ระบบค้นหาเอกสารยกเลิกมัดจำ จ่ายมัดจำ
 • Fixed รายงานยอดคงเหลือสินค้า แสดงมูลค่าเข้า (กรณียอดคงเหลือ เป็น 0)
 • เพิ่ม Process รับจ่ายเช็คจากฉบับเดิม

 • 06-08-2013

 • Update SML POS

 • 01-08-2013

 • Update SML TomYumGoong
 • Fixed Bug รับคืนสินค้า ดึงราคาขายและสามารถบันทึกยอดรับคืนได้
 • Fixed Bug รายงานตรวจสอบยอดวงเงิน
 • เพิ่มOption ให้ขายสินค้าชุดใน POS

 • 31-07-2013

 • Update SML TomYumGoong
 • Fixed Bugแก้ไขการรียงเมนูสินค้า
 • Fixed Bugระบบปิดโต๊ะ ที่ยกเลิกรายการอาหารทุกรายการ

 • 26-07-2013

 • Update SML POS

 • 21-07-2013

 • เพิ่ม รูปแบบใบเสร็๋จแบบที่ 11
 • เพิ่ม การกำหนดค่าเริ่มต้นประเภทภาษีและอัตราภาษีของลูกหนี้และเจ้าหนี้

 • 12-07-2013

 • เพิ่ม ระบบตรวจสอบสถานะเครดิต

 • 27-06-2013

 • เพิ่ม Process การคำณวนยอดวางบิลก่อนบันทึกข้อมูล
 • เพิ่ม การกำหนดค่าเริ่มต้น พนักงานขายในการทำรายการสั่งขาย โดยดึงข้อมูลการการกำหนดรายละเอียดลูกค้า

 • 25-06-2013

 • Fixed Bug Process การรับเงินล่วงหน้า คืนเงินล่วงหน้า
 • เพิ่ม การตรวจสอบเอกสารอ้างอิงในการออกใบกำกับภาษีอย่างเต็มออกแทน
 • เพิ่ม กำหนดค่าเริ่มต้นซื้อ-ขาย อัตราภาษีศูนย์

 • 19-06-2013

 • เพิ่ม รูปแบบใบเสร็จ 9 และ 10
 • เพิ่ม เวลาในการปรับปรุงสินค้าที่ไม่มีการตรวจนับ แต่มียอดคงเหลือให้เป็นศูนย์

 • 29-05-2013

 • เพิ่ม ระบบกำหนดราคาสินค้าชุด

 • 29-05-2013

 • เพิ่ม ระบบล๊อคเอกสารเพื่อป้องกันการแก้ไข

 • 26-04-2013

 • Update SML POS

 • 24-04-2013

 • เพิ่ม ระบบเก็บประวัติการพิมพ์
 • Fixed Bug ระบบคำณวนภาษีสินค้าอัตราภาษีศูนย์
 • เพิ่ม ระบบขายเชื่อ(หน้าร้าน)

 • 10-04-2013

 • เพิ่ม กำหนดรูปแบบการค้นหา แบบกำหนด ค่าเริ่มต้นการเรียงเอกสาร
 • Update SML POS

 • 03-04-2013

 • เพิ่ม Search Level Control ในหน้าจอ POS
 • 15-03-2013

 • Update SML POS

 • 15-03-2013

 • เพิ่ม ระบบบาร์โค๊ด จากเครื่องชั่งน้ำหนัก
 • Fixed Bug Fast Report Import Process

 • 03-03-2013

 • เพิ่ม เก็บราคากลางเข้าไปในรายการขาย (POS)
 • เพิ่ม ใช้ราคากลางในการพิมพ์บาร์โค๊ดด้วยเครื่องพิมพ์ทั่วไป

 • 26-02-2013

 • Fixed Bug Process ระบบจ่ายล่วงหน้า ระบบรับล่วงหน้า
 • เพิ่ม ระบบตัดแต้มสะสม
 • เพิ่ม วันที่โอนเงิน
 • Fixed Bug Process สถานะบัตรเครดิต

 • 19-02-2013

 • เพิ่ม Fast Report Preview and Design Mode

 • 13-02-2013

 • เพิ่ม Option ไม่คำนวณต้นทุนย้อนหลังกรณีสินค้าติดลบ
 • Fixed Bug ระบบ process serial กรณี serial ที่มาจากการตรวจนับ จะไม่ทำการ gen เข้าระบบให้

 • 11-02-2013

 • Fixed Bug ยอดคงเหลือคูปอง

 • 29-01-2013

 • Update SML Account
 • เพิ่ม Drug Interaction (SML Pos Medical)
 • เพิ่ม Android Customer Display

 • 22-01-2013

 • Update Program SML POS

 • 21-01-2013

 • Fixed Bug Script การปรับยอดคงเหลือสินค้าให้เป็น 0

 • 17-01-2013

 • เพิ่ม การแสดงผลด้วยจอ Customer Display

 • 15-01-2013

 • Fixed Bug ระบบพิมพ์ใบยกเลิกสั่งอาหาร (Tomyumgoong)
 • เพิ่ม รายงานใบสังขายสินค้าที่ค้างส่ง-ตามลูกค้า

 • 11-01-2013

 • Fixed Bug SML FastReport Engine

 • 10-01-2013

 • Fixed Bug ระบบเงินมัดจำ

 • 07-01-2013

 • Fixed Bug ระบบนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งาน

 • 04-01-2013

 • Fixed Bug เช็คบิลร้านอาหาร กรณีเลือก Option เลือกลูกค้าก่อนทำการขาย แล้วโปรแกรมหยุดทำงาน
 • Fixed Bug รายงานใบเสนอซื้อ, ยกเลิกใบเสนอซื้อ, อนุมัติใบเสนอซื้อ, สถานะใบเสนอซื้อ, ใบสั่งขาย, ยกเลิกใบสั่งขาย, อนุมัติใบสั่งขาย, สถานะใบสั่งขาย, สั่งซื้อสั่งจอง, ยกเลิกสั่งซื้อสั่งจอง, อนุมัติสั่งซื้อสั่งจอง, สถานะสั่งซื้อสั่งจอง, เสนอราคา, ยกเลิกเสนอราคา, อนุมัติเสนอราคา, สถานะใบเสนอราคา
 • Fixed Bug การบันทึกปรับปรุงสินค้า/วัตถุดิบ (ขาด)

 • 03-01-2013

 • เพิ่ม ระบบดึงราคาซื้อ และราคาซื้อล่าสุด
 • Fixed Bug แสดงรายการอ้างอิงทะเบียนบัตรเครดิต
 • Fixed Bug บันทึกขึ้นเงินบัตรเครดิต กรณีเลือกบัตรเครดิตแล้วไม่พบรายการ