โปรแกรมบัญชี SML Account รุ่นจำหน่าย

โปรแกรมบัญชี SML Account รุ่นจำหน่าย

SML Account

Pack 1จุด:ราคา 25,000 บาท

Pack 5จุด:ราคา 38,250 บาท

Pack 10จุด:ราคา 56,000 บาท

Pack 15จุด:ราคา 71,250 บาท

Pack 20จุด:ราคา 84,000 บาท
 • กรณีซื้อจุดเพิ่ม เพิ่ม 5,000ต่อจุด
 • กรณีใช้ระบบสาขา เพิ่มราคา20%
 • ระบบเสริมบน Android
 • Take Order : ราคา 3,000 ต่อจุด

SML Account+POS

Pack 1จุด:ราคา 40,000 บาท

Pack 5จุด:ราคา 57,000 บาท

Pack 10จุด:ราคา 82,000 บาท

Pack 15จุด:ราคา 100,000 บาท

Pack 20จุด:ราคา 120,000 บาท
 • กรณีซื้อจุดเพิ่ม เพิ่ม7,000ต่อจุด
 • กรณีใช้ระบบสาขาเพิ่มราคา 20%
 • ระบบเสริมบน Android 15 GB
 • Take Order : ราคา 3,000 ต่อจุด

 SML Account Pro

Pack 1จุด:ราคา 80,000 บาท

Pack 5จุด:ราคา 108,000 บาท

Pack 10จุด:ราคา 150,000 บาท

Pack 15จุด:ราคา 180,000 บาท

Pack 20จุด:ราคา 210,000 บาท
 • กรณีซื้อจุดเพิ่ม เพิ่ม12,000ต่อจุด
 • กรณีใช้ระบบสาขา เพิ่มราคา 20%
 • ระบบเสริมบน Android
 • Take Order : ราคา 5,000 ต่อจุด

SML Account Pro+POS

Pack1จุด:ราคา 100,000 บาท

Pack5จุด:ราคา 140,000 บาท

Pack10จุด:ราคา 200,000 บาท

Pack15จุด:ราคา 260,000 บาท

Pack20จุด:ราคา 300,000บาท
 • กรณีซื้อจุดเพิ่ม เพิ่ม18,000ต่อจุด
 • กรณีใช้ระบบสาขา เพิ่มราคา 20%
 • ระบบเสริมบน Android
 • Take Order : ราคา 5,000 ต่อจุด

บริการหลังการขาย

-    อบรมฟรี 1 ครั้ง 2 วันเต็ม : เวลา 9.00-16.00 จำนวน 2 ท่านพร้อมกัน ณ. ห้องอบรม บริษัท เอ็สแอ็มแอลซอฟต์ จำกัด (กรณ๊อบรมมากกว่า 1 ครั้ง หรือมากกว่า 2 ท่าน บริษัท คิดค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 บาท/ครั้ง/2 วันเต็ม)

-    บริการฟรี 1 ปี ปีถัดไปบริษัทฯ คิดค่าบริการปีละ 10% ของราคาโปรแกรม (คิดจากราคายังไม่หักส่วนลด)

-    ติดตั้งโปรแกรมผ่านระบบ Online ฟรี (กรณีให้ไปติดตั้งนอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)

-    ค่าบริการนอกสถานที่ : ค่าบริการขั้นต่ำ 3,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทางทางจริง และค่าที่พักตามจริง

-    Upgrade : ฟรี (ใน Version เดียวกัน)

            *     ราคาทั้งหมด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

            *     จำนวน User คือจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานพร้อมกัน ถ้าเข้ามาใช้มากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ โปรแกรมจะไม่ให้คนที่เข้ามาใหม่ใช้งาน จนกว่าคนอื่นจะออกจากโปรแกรมก่อน

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

    * เนื่องจากมีเงินโอนมามาก กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย และถ่ายรูป หรือ Scan ส่งมาที่ info@smlsoft.com *


ธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี

บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

สาขา

สาขาประตูช้างเผือก
เชียงใหม่

เลขบัญชี

140-002089-7

2. ชำระโดยการจ่ายเช็ค

เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย "บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด"
นำเช็คฝากเข้าธนาคารของ บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด
ตามรายการด้านบน เช็คต้องเป็นเงินสกุล "บาท" เท่านั้น

กรณีโอนเงินเข้าบัญชี E-mail มาที่ account@smlsoft.com โดยแนบไฟล์ภาพใบโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมเขียนรายละเอียดดังนี้ 

  - ระบุชื่อบริษัท และที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จ 

  - ระบุชื่อผู้ติดต่อ และเบอร์โทร.ติดต่อ 

  - ระบุชื่อ Product หรือ Package 

  - ระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อ

3.ชำระโดยตรงกับบริษัท

    บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด     362/19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000*

4.การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นค่าบริการ โดยออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1355 49000 236    362/19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000**     ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่ที่ออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย    บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ หลังจากที่ได้รับ ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริง เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

*    ที่อยู่สำหรับติดต่อและจัดส่งเอกสาร    บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด   362/19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

**    ที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษีและออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย    บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด    362/19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

การชำระค่าสินค้าและบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน หากมีค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมต่างๆ

รายละเอียด

โปรแกรมบัญชี SML Account ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ระบบงานไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ การทำงานเป็นแบบเชื่อมโยงทุกระบบ เน้นที่ความถูกต้องของตัวเลข ความเร็วในการประมวลผล สามารถเชื่อมสาขาผ่าน ADSL,GRPS ได้ และยังสามารถประหยัดการลงทุนด้วยการใช้ Linux เป็น Server และเรายินดีปรับปรุงโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ

ราคา

ราคาแพ็คเก็จ SML Account
ราคาแพ็คเก็จ SML Account+POS
ราคาแพ็คเก็จ SML Account Pro
ราคาแพ็คเก็จ SML Account Pro+POSทดลองใช้ ( Download )

ทดลองใช้ผ่านระบบ Internet โดยข้อมูลทั้งหมดอยู่บน Server www.smlsoft.com

วิธีติดตั้ง


ติดตั้งระบบบัญชีรวม (SML Account) สำหรับเครื่องที่ใช้งาน (Client)